Vatten

Samordnad recipientkontroll ger bättre helhetsbild

Företag som påverkar miljön är skyldig att undersöka miljöeffekterna av sina processer.  Ofta avses ett större geografiskt område och olika verksamheter kan enas om en s.k. samordnad recipientkontroll. Området som avses i Fiskebys fall är Motala Ströms vattenavrinningsområde, som sträcker sig från Vättern till Östersjön. Samordnad recipientkontroll ska inte i första hand beskriva vilken påverkan enskilda anläggningars har, utan hur den samlade påverkan ser ut. Fiskeby uppfyller sitt recipientkontroll genom att vara medlem i Motala Ströms Vattenvårdsförbund. Förbundet har ett kontrollprogram som tagits fram i samråd med Länsstyrelsen. Den årliga rapporten beskriver statusen i området och den finns tillgänglig på MSV’s hemsida.  Målsättningen är att värna om god vattenmiljökvalitet och att ge underlag för effektiva åtgärdsprogram.

VATTENRÅD

Norrköpings kommun startade under 2010 Nedre Motala Ströms och Bråvikens vattenråd. Fiskeby är aktivt delaktiga i vattenrådets arbete. Syftet med vattenrådet är att konkretisera förbättringsarbetet och underlätta ett regionalt och lokalt arbete kring vattenfrågorna utifrån avrinningsområden. Brukets intag av vatten och återföring av renat vatten ligger inom Nedre Motala Ströms och Bråvikens vattenråds område.