Returfiber - en miljövänlig råvara

Producentansvar

I Sverige finns producentansvar för bl.a. förpackningar. De företag som fyller eller importerar förpackningar som säljs på den svenska marknaden har ett producentansvar att samla in och återvinna förpackningarna. Av praktiska skäl har industrin ett samarbete; Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI). FTI tar ut en avgift för varje kilo kartongförpackning som företagen sätter på marknaden. Avgiften ska täcka kostnaderna för insamlingssystemet.  

En förpacknings kretslopp

Med hjälp av sol, koldioxid och vatten växer skogen genom s.k fotosyntes. Av skogen tillverkas exempelvis förpackningar. När en förpackning återvinns kan den bli till nya förpackningar. En fiber kan användas cirka sju gånger innan den förlorar sina goda egenskaper. Att återvinna returfiber bidrar till en hållbar miljö. Det går åt mindre energi och resurser att tillverka en ny förpackning av returfiber. När fibrerna har tjänat ut kan de energiutvinnas. Detta minskar förbrukningen av fossila bränslen som olja och kol. Vid förbränningen av kartong produceras vatten och koldioxid som träden tar upp i fotosyntesen. Kretsloppet är nu slutet!