Ordlista

Här hittar du en ordlista för några av de vanligaste branschtermerna.

Big

En vikmarkering i kartongen som görs för att underlätta vikning.

Bulk

Beskriver hur volyminös (luftig) kartong är. Mäts i m3/kg.  

Barriär

Ett täthetsskydd som en förpackning ger t.ex. mot överföring av luft, fukt, fett eller doft.

Biobränslen

Förnyelsebara bränslen som kommer från växtriket till exempel från skogsbränsle.

Carbon footprint (kolspår)

Ett mått på mängden växthusgaser en produkt genererar under sin livscykel.

COD (Chemical Oxygen Demand)

Kemisk syreförbrukning är ett mått på den mängd syre som krävs för fullständig nedbrytning av organiskt material i vatten.

Densitet

Beskriver hur kompakt kartongen är. Mäts i kg/m3.

Emission

Utsläpp av ett ämne till luft, mark eller vatten.

FSC

Forest Stewardship Council – är ett internationellt system för skogscertifiering.

Fiberriktning

Vid kartongtillverkning orienteras massafibrerna parallellt med banans rörelseriktning. Detta gör att kartong är starkare i denna riktning.

Fosfor (P)

För mycket fosfor i avloppsvattnet kan orsaka övergödning i sjöar, som i sin tur kan ge upphov till syrebrist vid nedbrytning av döda växter.

Fossila bränslen

Bränslen baserade på organiska kol- och väteföreningar från sediment eller sedimenterad berggrund – främst kol, olja och naturgas.

Fukthalt

Vattnets vikt i ett material i förhållande till materialets totala vikt.

Förnyelsebara energikällor

Bränslen som hela tiden förnyar sig och som därför inte kommer att ta slut inom en överskådlig framtid tex biobränslen, solenergi, vindkraft och vattenkraft.

Glättning
 

Process i kartongtillverkningen där kartongen manglas mellan valsar för att få en bättre ytstruktur.

ISO 9001

Internationella standardiseringsorganisationen ISO:s standard för kvalitetsledning.

ISO 14001

Internationella standardiseringsorganisationen ISO:s standard för miljöledningssystem.

Kompressionsstyrka

När kartongförpackningar staplas på varandra belastas det understa lagret mest. För att undvika kollaps är den viktigaste materialegenskapen hos kartong god kompressionsstyrka.

Kalandrering
 

Glättningsprocess som ger kartongen extra glans och ytjämnhet.

Koldioxid (CO2)

Koldioxid är en växthusgas och bildas vid förbränning av kolföreningar i syre.

Kväve (N)

För mycket kväve i vattnet kan orsaka övergödning.  

Kväveoxider (NOx)

En grupp gaser bestående av kväve och syre som bildas vid förbränning. I fuktig luft omvandlas kväveoxider till saltpetersyra, som faller ner som surt regn. Kväveoxid har även en gödande effekt.

Ljushet

När det gäller kartong anges ljushet som den andel ljus som reflekteras från en kartongyta vid våglängden 457 nam (nanometer).

Luftad damm

Biologisk reningsmetod som minskar halterna av bl.a COD i avloppsvattnet.

Opacitet

Ett mått på ogenomskinligheten hos kartong. Anges i procent. Ett kartongark med 100% opacitet är helt ogenomskinligt.

PEFC

Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes – är ett globalt system för skogscertifiering

REACH

Reach är en kemikalielagstiftning som står för Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. På svenska: Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier.

Recipient

Den del av en anläggnings närmiljö, till exempel luft och vatten, som tar emot utsläpp.

Returfiber

Fibermaterial som tidigare ingått i en pappers- eller kartongprodukt.

Rivstyrka

Den kraft som krävs för att riva ett kartongark utifrån ett befintligt snitt. Viktigt för att tex en rivremsa ska fungera när en förpackning öppnas.

Styvhet

Ett materials förmåga att motstå böjning.

Svaveldioxid (SO2)

En gas bestående av svavel och syre som bildas vid förbränning av svavelhaltiga bränslen som olja. I kontakt med fuktig luft omvandlas svaveldioxid till svavelsyra och faller ner som surt regn.

Suspenderande ämnen (SÄ)

Suspenderade ämnen (SÄ) i vatten, bestående av fibrer och andra partiklar som till stor del kan avlägsnas genom filtrering.

Vithet

Färgmätning som ger ett mått på kartongytans vithet.

Ytjämnhet

Ett mått på hur slät kartongytan är.

Ytvikt

Kartongens vikt i gram per kvadratmeter.