Kemikalier

Transport av farligt gods

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som på grund av sina egenskaper kan orsaka skador vid transport. Farligt gods i form av kemikalier transporteras till bruket och farligt avfall transporteras bort, för omhändertagande. Fiskebys personal som berörs av transport av farligt gods har gedigen utbildning i ämnet. Exempel på farligt gods som anländer till Fiskeby är kemikalier, eldningsolja och gasol.

 
 

Säkerhetsrådgivare

Verksamheter som transporterar, lastar, lossar eller överlämnar farligt gods till någon annan för transport, ska ha en eller flera säkerhetsrådgivare. Säkerhetsrådgivaren har till uppgift att under verksamhetsledningens ansvar verka för att farligt gods avsänds och transporteras under bästa möjliga säkerhetsförhållanden och att skador i samband med transporterna förebyggs. Fiskeby har en utbildad säkerhetrådgivare på bruket.